Vedtekter for Norsk Tøybleieforening, pr 26.04.19

 

§1 Formål:

Foreningens formål er å fremme bruk av tøybleier i Norge. Samt opplyse om EC

(Elimineringskommunikasjon) og tidlig pottetrening.

 

 

§2 Foreningens oppgaver:

Bidra til å spre informasjon i helsesektoren, i barnehager, det offentlige og til den enkelte familie om tøybleier og EC.

 

 

§3 Medlemskap og kontingent:
Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem. Medlem er den som for året har betalt kontingent, ved medlemskap er man medlem det kalenderåret. Medlemmet får tilgang til rabattkoder og fordeler hos våre samarbeidspartnere året kontingenten er betalt. Medlemskapet gir stemmerett ved årsmøte og andre ordinære forretningsmøter det året man har betalt kontingent.
Styret kan også tildele medlemskap for ett år av gangen til aktive medlemmer som bloggere og andre bidragsytere.
Kontingenten pr år er på 200 kr, styret kan ved flertall halvere kontingenten fra 1.august.

§4 Årsmøtet:

Årsmøtet er NTFs øverste organ.

Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år innen utgangen av april måned.

Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret. Styret legger til rette for at man kan delta på årsmøtet via internett. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling skjer til medlemmer via epost eller SMS og blir annonsert påforeningens internettsider. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, etc. skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

 

 

§5 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig anmoder om det. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet skal skje minst 2 uker før ekstraordinært årsmøte avholdes.

 

 

§6 Styret:

Leder må velges inn av årsmøte. Resten av styret kan konstituere seg selv.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for et år avgangen. Innehavere av tøybleiebutikker, eller andre samarbeidspartnere som gir rabattkoder hos sine bedrifter kan ikke ha styreverv i foreningen.
Styret har ansvar for delegering av arbeidsoppgaver til frivillige i foreningen.
Styret skal holde møte når leder, eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Dersom et styremedlem trekker seg mer enn 3 måneder før vil et varamedlem ta styremedlemmets plass. Dersom leder trekker seg vil nestleder tre inn i rollen som leder.

 

 

§7 Styrets oppgaver:

Styret skal:
• drifte foreningen sin nettside og kontoer på sosiale media
• iverksette årsmøtebestemmelser 
• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse 
• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og medlemsregister
• representere foreningen utad og kontakte offentlige instanser ved behov 
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

 

§8 Organisasjonsledd:

Norsk Tøybleieforening kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Tøybleieforeningens årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

 

§9 Oppløsning:

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Norsk Tøybleieforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk

tøybleieforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning

til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §10.

Ved opphør overføres midler organisasjonen disponerer som en gave til en miljøorganisasjon ved ekstraordinært årsmøte, jf.§10

 

 

§10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Sist endret etter årsmøte 26.04.19