Vedtekter for Norsk Tøybleieforening

 

§1 Formål:

Foreningens formål er å fremme bruk av tøybleier i Norge. Samt opplyse om EC

(Elimineringskommunikasjon) og tidlig pottetrening.

 

§2 Foreningens oppgaver:

Bidra til å spre informasjon i helsesektoren, i barnehager, det offentlige og til den enkelte familie om tøybleier og EC.

 

§3 Medlemskap og kontingent:

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem.

Medlem er den som for året har betalt kontingent.

Styret kan også tildele medlemskap for ett år av gangen til aktive medlemmer som bloggere og andre bidragsytere.

Ved medlemskap er man medlem det kalenderåret.

Kontigenten pr år er på 200 kr.

§4 Årsmøtet:

Årsmøtet er NTFs øverste organ.

Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år innen utgangen av april måned.

Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret. Styret legger til rette for at man kan delta på årsmøtet via internett. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling skjer til medlemmer via epost eller SMS og blir annonsert påforeningens internettsider. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, etc. skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

 

§5 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig anmoder om det. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet skal skje minst 2 uker før ekstraordinært årsmøte avholdes.

 

§6 Styret:

Foreningen ledes av et styre på opp til 10 medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

Styret er foreningens øverste organ. Styret har ansvar for delegering av arbeidsoppgaver til frivillige i foreningen.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det

Hvis ett styremedlem trekker seg skal ett varamedlem ta styremedlemmets plass. Trekker

styremedlemmet seg 3 måneder eller mindre før neste årsmøte vil det ikke tiltrå ett nytt styremedlem.

Hvis lederen trekker seg vil nestlederen tre inn som leder og ett styremedlem bli valgt inn som nestleder. Dette må gjøres gjennom ekstraordinært årsmøte.

 

§7 Styrets oppgaver:

Styret har ansvar for å drive nettsiden, facebooksiden, twitterkontoen, instagramkontoen, facebookgruppen, ta kontakt med offentlige instanser, kommunale instanser, helsesektoren, registerere medlemskap, holde regnskap med mer.

 

§8 Organisasjonsledd:

Norsk Tøybleieforening kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Tøybleieforenings årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

§9 Oppløsning:

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Norsk Tøybleieforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk

tøybleieforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning

til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §10.

Ved opphør overføres midler organisasjonen disponerer som en gave til en miljøorganisasjon ved ekstraordinært årsmøte, jf.§10

 

§10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lukk meny